Tüzük

DERNEĞİN ADI :
Madde 1 : Beyaz eşya ana imalat sanayinin ihtiyacı olan hammadde, yarımamul ve yedek parçaları yan sanayi olarak üreterek ana sanayiye lojistik destek ve servis hizmeti veren çeşitli sanayi sektörlerine mensup kuruluşları temsil eden gerçek kişiler ile Beyaz Eşya Üreticilerinden özel olarak komponent üreten işletmesi olan kuruluşları temsil eden gerçek kişiler “Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği” adı ile bir dernek kurmuşlardır. Derneğin kısa adı “BEYSAD” dır.

DERNEK MERKEZİ :
Madde 2 : Dernek merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI :
Madde 3 A): Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Ulu Önder Atatürk’ün sanayileşme yoluyla kalkınma ilkelerine uygun olarak, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği’ne (BEYSAD) mensup üyelerin kültürel, sosyal, yasal, idari, teknik, ekonomik ve ticari alanlarda sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarından en verimli şekilde yararlanmaları, anılan konularla ilgili sorunların çözümlenmesine yönelik girişimlerin uyum içinde yürütülmesini stardardizasyon, kalite koordinasyon gibi çalışmaların üyeler arasında yaygınlaştırılması, üyelerin gerek ticari ve gerekse de sınai hayatta büyümelerine yardımcı olabilecek usul ve yöntemlerin saptanmasına yardımcı olmak, yapılacak verimli çalışmalarla ülke ekonomisine kaynak kullanımı, istihdam gelişmesi yoluyla Beyaz Eşya İmalat Sanayinin çalışmalarına olumlu katkılarda bulunmak.
Madde 3 B): Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak için iktisadi işletme kurmak, işletmek ve ticari şirket kurmak, kurulu şirketlere ortak olmak.

Üye Girişi