Sanayi, kamu ve STK'ların dijital dönüşüm konusunda üniversitelerden beklentileri çalıştayı yapıldı; BEYSAD çalışmalarını 2 farklı sunum ile Ş. Burak Özaydemir aktardı
27 Eylül 2019

DİJİTAL DÖNÜŞÜM AKADEMİK GÜÇ BİRLİĞİ (DiDAG)
Üniversite-Sanayi-Kamu-STK (ÜSKS) işbirliklerinin yarattığı katma değerin ülke kalkınmasındaki önemi açıktır. Bu katma değer potansiyelinin gerçekleştirilmesinin önündeki engellerden birisi de tarafların birbirlerinden beklentileri konusundaki bilgi eksikliğidir. Söz konusu bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik olarak Dijital Dönüşüm Akademik Güç Birliği (DiDAG) tarafından “Sanayi, Kamu ve STK’ların Dijital Dönüşüm Konusunda Üniversitelerden Beklentileri” temalı bu Çalıştay düzenlenmektedir. Temelleri 2018 yılında düzenlenen DTSS 2018 I. Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansında atılan Dijital Dönüşüm Akademik Güç Birliği DiDAG; Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından 19 Aralık 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir toplantı ile eğitim ve araştırma-geliştirme çalışmalarında işbirliği amacı ile oluşturulmuştur.

DİDAG 27 Eylül 2019 Cuma günü Üniversitelerden beklentilere ilişkin bir çalıştay düzenledi ve konunun tüm paydaşları ile önemli sunumlar paylaşıldı ve önemli sorulara ortak akıl ile cevaplar arandı. İlgili etkinliğin hem sabah oturumunda, hem de öğleden sonra eğitim odaklı oturumunda BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ş. Burak Özaydemir de 2 sunum ile konuk oldu… Hem BEYSAD olarak bu konularda neler yapıldığını aktardı hem de Dünyadaki trendlere ilişkin geniş açılı bir sunum paylaşmış oldu.

Ülkemizde de Dijital Dönüşüm alanında özellikle son yıllarda giderek yoğunlaşan faaliyetler söz
konusudur. Endüstri 4.0’ın Almanya’da gündeme getirilmesinden kısa süre sonra özellikle farkındalık yaratmaya yönelik münferit çalışmalar başlamıştır. Japonya’nın insanı merkeze alan, sadece imalat sanayinin değil ülkesinin ve dünyanın sürdürülebilirliği ile ilgili sorunlara odaklandığı Toplum 5.0 yaklaşımının da etkisiyle çalışmalar diğer alanlarda da yaygınlaşmıştır. Bu çalışmalara bir yön verme ve strateji oluşturma amacı ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından Kurulun 17 Şubat 2016 tarihli toplantısında akıllı üretim sistemlerine yönelik olarak çalışmalar yapılmasına karar verilmesiyle ülkemiz imalat sanayinin dijital dönüşümü çalışmaları en üst düzeyden başlatılmıştır.

BTYK kararı uyarınca bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) ve TÜBİTAK görevlendirilmiştir. TÜBİTAK, 1000 civarında firmanın katıldığı bir anket çalışması düzenlemiş, çalıştay ve odak grup çalışması düzenlemiş ve bulgularını 27 Aralık 2016 tarihinde “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” başlıklı taslak doküman ile yayınlanmıştır. BSTB koordinasyonluğunda ise Aralık 2016 tarihinde BTSB Bakanının yanı sıra MÜSİAD, TİM, TOBB, TTGV, TÜSİAD ve YASED başkanlarının da yer aldığı Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurulmuştur. Platform, ilk olarak altı adet çalışma grubu oluşturmuş ve her bir çalışma grubunun koordinasyonunu bir üyesi üstlenmiştir. Bu kapsamda oluşturulan çalışma grupları Akıllı Üretim Teknolojileri ( MÜSIAD), Açık İnovasyon (TİM), Endüstriyel Dönüşüm Altyapısı (TOBB), İnsan Sermayesi ve Eğitim (TTGV), Sanayide Dijitalizasyon (TUSIAD), Standartlar, Düzenlemeler ve Fikri Mülkiyet Hakları (YASED) olarak belirlenmiş ve ilgili alanlarda bir eylem planı oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların da katkısı sonucunda Türkiye’nin Sanayi Devrimi “Dijital Türkiye” Yol Haritası yeni adıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) tarafından oluşturulmuş ve 2018 yılı içerisinde yayımlanmıştır.

Öte yandan 2016 yılından itibaren önceleri Endüstri 4.0 olarak, sonraları Yeni Sanayi Devrimi ve zaman içerisinde daha genel bir tabir olarak benimsenen Dijital Dönüşüm üzerine özel sektör
dernekleri, çeşitli STK’lar ve üniversiteler de çalıştaylar düzenlemiş, anket ve odak grubu çalışmaları yaparak sonuçlarını raporlar olarak paylaşmıştır. Endüstride, akademide ve toplumda genel bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu çalışmalar neticesinde önemli bir birikim sağlanmış, ortak dil yakalanmış ve farkındalık yaratma aşaması artık yerini özel bir takım problemlere odaklanan çalışmalara bırakmıştır.

Üniversiteler de bu süreçte üzerlerine düşen rolün ve sorumluluğun farkında olarak münferit eğitim programları ve araştırma projeleri geliştirmeye başlamıştır. Üniversitelerdeki bu münferit
çalışmaların yanı sıra bir yandan YÖK ve TÜBİTAK gibi kamu kurumları öncülüğünde çeşitli adımlar atılmakta, bir yandan da DiDAG gibi farklı üniversitelerin güç birliğine gittiği platformlar dijital dönüşüm sürecine katkı yapacak birikim oluşturmaktadır.

DiDAG olarak yapılan Çalıştayın temasının “Sanayi, Kamu ve STK’ların Dijital Dönüşüm Konusunda Üniversitelerden Beklentileri” olmasının dijital dönüşüm sürecinde aktif rol alacak olan bütün paydaşlara oldukça önemli girdi sağlayacağı düşünülmüştür. Bu çalışmanın ardından çıkacak olan rapor bir yandan bugüne dair olumlu ve olumsuz noktaların belirlenmesine, bir yandan da kısıtlı kaynaklarla sürecin daha etkin yürütülmesini sağlayabilecek adımlara yönelik yol haritası çizilmesine katkı yapacaktır.

Bu Çalıştayın sonuçları ayrıca, 23-25 Ekim 2019 tarihinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde düzenlenmekte olan DTSS 2019 II. Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansında yer alacak bir panel çerçevesinde değerlendirilecek ve tartışmaya açılacaktır.

Üye Girişi