BEYSAD Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi 3. Belge - Revize 2 Tamamlandı
10 Mayıs 2016

BEYSAD olarak 2012 yılından bu yana sürdürülmekte olunan BEYSAD-Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi çalışması güncellemeye devam ediyor ve 3. Belge-Revize 2 de tamamlanmış bulunuyor. Konuya ilişkin, 10.05.2016 tarihinde, Kemer Country Orman Evi’nde bu süreçteki paydaşların ve çalışma ekibinin aralarında bulunduğu geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. BEYSAD Strateji Belgesi Danışmanı Sayın Kerim Han Milar Belge’nin tanıtım sunumunu, Siemens’den Sayın Çağlar Özer de Endüstri 4.0 üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya BEYSAD Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinden oluşan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Beysadlı Üyeler, komite üyeleri ve Arçelik, BSH, Vestel, Candy, Indesit-Whirlpool, Ariston Thermo ve Siemens’den yetkililere ek olarak bu süreçte arama konferanslarına da dahil olarak BEYSAD’a destek vermiş olan tüm paydaşlar davet edildiler.

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı program, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Özaydemir’in açılış konuşması ile başladı. Özaydemir bu süreçteki çalışmalara kısaca değindi ve desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür ederken, desteklerin hep devam etmesi gereğinin altını çizerek, özellikle Genç Beysadlılardan komite çalışmalarına desteklerini sürdürmelerini beklediklerini belirtti.

Ardından, Kerim Han Milar Belgenin tanıtım sunumunu yaptı. Hazırlanma aşamalarının ayrıntılarını aşağıda bulabileceğiniz belgenin hedeflerde direkt ihracata yönelik çalışmalara hız verilmesi gereği, Endüstri 4.0 sanayi dönüşümüne öncelik verilmesi ve akıllı bağlantılı ev aletleri trendlerine uyum sağlanması üzerinde durularak, yakalanması gereken trendlerin gözden kaçmaması, bir tehdit unsuru oluşması halinde de öngörü ile gerekli aksiyonun alınması konusunda da hazırlıklı olunması gereği gibi konular öncelikli ve önemli konular olarak belirlendi.

Tanıtımı ardından, belgede ön plana çıkması nedenli ve TÜSİAD’ın bu konuda önemli çalışmalar yapmakta olduğundan yola çıkarak BEYSAD bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bahadır Balkır, TÜSİAD’da Endüstri 4.0 ve bu süreçte beyaz eşya sektörüne ilişkin gerçekleşen gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Özetle, gelişmelerin olumlu olduğunu söyleyebiliriz, kamu tarafından desteklenmekte olan projenin ülkemiz için sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi için tüm paydaşlar destek olmak için hazır bulunmaktadırlar.

Ardından, Endüstri 4.0’ın en iyi uygulayıcılarından biri olan Siemens firmasından Satış Yöneticisi ve bu konuya çok kafa yormuş olan Sayın Çağlar Özer bir sunum gerçekleştirdi. Yakın zamanda tanışmış olduğumuz etkileyici dünyanın kapılarını bizlere biraz daha aralamış olan Özer’in sunumu zaman zaman heyecanlı sorularla kesildi ve interaktif olarak yaklaşık 1.5 saat sürdü. Burak Bey’in kapanış konuşması ve Teşekkür Plaketi taktimi ardından tamamlanan toplantı bölümünde konuşulanlar, yemek sırasındaki keyifli sohbetlerle uzun süre daha devam etti.

Katılımları için tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz ve sürmekte olan çalışmalarımıza, gönüllü olan tüm üye ve okurlarımızı bekliyoruz.

BEYSAD Strateji Belgesi Revize 2 (2016-2018) Belgesi hakkında;
Sanayi Bakanlığı, Avrupa Birliği ile yürütülen müzakereler çerçevesinde sanayinin yapısal dönüşümünün gerçekleştirilmesine katkı sağlama ve yönlendirmek amacıyla gerek Orta Vadeli Programda, gerek Yıllık Programda öncelikli olarak stratejik planlama yaklaşımını benimsemiş ve Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014’ü, 7 Aralık 2010 tarih ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla onaylamıştır.

Sanayi Bakanlığı’nın yapmış olduğu Strateji Belgesi Türkiye’de tüm sektörler için örnek teşkil etmektedir. Türk Beyaz Eşya Sektörü dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük beyaz eşya üreticisidir. Sektörün rekabet gücünü koruması ve büyümede sürekliliği sağlayabilmesi için Beyaz Eşya Ana Sanayi kadar Beyaz Eşya Yan Sanayi’ne de çok büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) 2011 yılında Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi’ni hayata geçirme kararı almıştır. Bu yöndeki çalışmalarını bir yol haritası ışığında yapma kararı alan BEYSAD, ilk arama konferansını Nisan 2012’de gerçekleştirdi ve aynı yıl “Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi”ni yayınladı. Diğer taraftan, ilk Arama Konferansı sonrasında kurulan 5 ana komitenin yaptığı çalışmalarla planlanan yol haritası doğrultusunda, hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.

Aralık 2013’de ikinci Arama Konferansı gerçekleştirildi. Bu konferans sonrasında Strateji Belgesi I. Revizyon yayınlandı.Ayrıca, ana komite sayısı üçe düşürüldü. Faaliyetlere, aylık düzenlenen komite toplantıları ve her üç ayda bir düzenlenen değerlendirme toplantılarıyla devam edildi.

Aradan tam 2 yıl geçtikten sonra, 11-13 Aralık 2015 tarihlerinde Bolu Gazelle Otel’de, BEYSAD Üçüncü Arama Konferansı düzenlendi. BEYSAD ve Milar Business Advisory Services (MBAS) işbirliğinde gerçekleştirilen Arama Konferansı’nda, Beyaz Eşya Sanayi ve Beyaz Eşya Yan Sanayi’nin, önümüzdeki 3 yılda geleceğini tasarlamak ve ortaya çıkabilecek riskleri yönetmek için 47 katılımcı, 3 gün boyunca fikir ürettiler. Bu anlamda bu konferansı, “Gelecekte Oluşabilecek Fırsat ve Riskleri Arama Konferansı” diye isimlendirebiliriz.

Daha sonra, 11 Şubat 2016 tarihinde, BEYSAD Eylem Planı 1-2-3 Çalıştayı Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirildi. Çalıştayda her bir proje başlığı detaylı biçimde sorgulandı. Projeleri başlatmak ve devam ettirmek için gerekli olan ilk üç adım belirlendi. Ayrıca, çalıştayla, belirlenen kriterler doğrultusunda Eylem Planı Öncelik Tablosu (Prioritization Table) oluşturuldu.

Arama Konferansı ve Eylem Planı 1-2-3 çalıştayından sonra BEYSAD ve MBAS, birlikte çalışarak Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi 2016-2018 - II. Revizyonu’nu tamamlandı.

Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesi 2016-2018 çalışmalarında vizyon, genel amaç ve hedefler tek tek ele alındı. Vizyon başlığında bir değişiklik yapılmazken, genel amaçla ilgili paragrafta bazı revizyonlar yapıldı. Hedefler bölümünün başına ise, “Beyaz Eşya Yan Sanayi direkt ihracat hacminin arttırılması ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösterilebilmesi” maddesi eklenerek, hedef ve ana komite sayısı üçten dörde çıkartıldı. Ayrıca bu bölüme, Arama Konferansı’nda uzun çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılan SWOT Matrisi de ilave edildi.

Bu rapor, BEYSAD ile içerik ortağı Milar Business Advisory Services (MBAS) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanmıştır. Raporun kapak tasarımı Gürkan Bayındır tarafından yapılmıştır. Raporun içeriği Beyaz Eşya Sektörü Ana Sanayi, Yan Sanayi ve sektöre hizmet veren diğer firmaların ortak aklının bir yansımasıdır.

Bu ortak akıl çerçevesinde raporda gelecek trendlerine de yer verildi:

  • Sanayide Dördüncü Büyük Değişim - Sanayi 4.0
  • Beyaz Eşya Sektöründe Küresel Eğilimler – Akıllı Ev Aletleri

Sürekli gelişen teknoloji, sanayide üretkenliğin özellikle 18. yüzyılın sonlarından günümüze üç ana dalga çevresinde çok önemli şekilde artmasını mümkün kılmıştır. Buhar gücüyle çalışan makinalar, elektriğin üretime girmesi ve 1970 sonrasında gittikçe yaygınlaşan robotlu otomasyon akımı, bu yeni çığırı açan üç devrimin tetikçileri niteliğinde olmuştur.

Günümüzde ise artık dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminden söz ediliyor. Bu devrimle ortaya çıkan Sanayi 4.0 kavramı da artık, sadece değer zincirlerinin parçalarının kendi içlerinde otomasyonu ötesinde, birbirleri ile entegre olması olarak tanımlanıyor. Rekabet gücü yüksek ekonomiler kümesi içinde yer almak isteyen Türkiye için, küresel düzeydeki bu gelişmeleri takip etmek ve bunun ötesinde Sanayi 4.0’ın uygulayıcı öncü ekonomileri arasında yer almak kaçınılmaz bir önemdedir.

2010 yılında 40 Milyon Dolar, 2015 yılında ise 5 Milyar Dolar olan akıllı ev aletleri pazar büyüklüğünün 20152020 arasında %15’in üstünde bir yıllık büyümeyle, 35 Milyar Dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye açısından olumsuz olabilecek nokta ise bu büyümenin, bilişim teknolojilerini üretim sürecine entegre etmiş sanayileşmiş ülkelerden gelmesinin beklenmesidir.

Dört yıllık süreç içerisinde, sistematik olarak üç Arama Konferansı gerçekleştirmek ve bu çalışmalar sonrasında düzenli komite çalışmalarıyla eylem planları üzerinde çalışmak, STK’ların çalışma etkinliğini sağlama açısından bir örnek teşkil etmektedir. Bu doğrultuda BEYSAD, Beyaz Eşya Yan Sanayi Strateji Belgesini hazırlamakla kalmamış, her iki senede bir Strateji Belgesini revize ederek güncel kalmasını sağlamıştır.

Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz.

Üye Girişi